Our Team

Anti-doping

Dr. Mukti Timilsena

Dr. Vikram Nyaupane

Mrs. Kalpana Shrestha